Algemene voorwaarden

Celebrationsbykazi.be

Definities

 1. Celebrationsbykazi.be: CELEBRATIONS BY KAZI, gevestigd te Sint Niklaas onder Btw nummer: BE0687625674.
 2. Klant: degene met wie CELEBRATIONS BY KAZI een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: CELEBRATIONS BY KAZI en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CELEBRATIONS BY KAZI.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die CELEBRATIONS BY KAZI hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die CELEBRATIONS BY KAZI hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CELEBRATIONS BY KAZI te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die CELEBRATIONS BY KAZI niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 
Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CELEBRATIONS BY KAZI. 
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag CELEBRATIONS BY KAZI zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van CELEBRATIONS BY KAZI op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door CELEBRATIONS BY KAZI, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan CELEBRATIONS BY KAZI te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is CELEBRATIONS BY KAZI gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. CELEBRATIONS BY KAZI roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan CELEBRATIONS BY KAZI, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 2. het product niet is gebruikt
 3. het product niet is gepersonaliseerd
 4. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 5. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 6. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 7. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 8. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 9. het product geen los tijdschrift of losse krant is
 10. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 11. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 12. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  1. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  1. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  1. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 13. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@Celebrationsbykazi.be, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van CELEBRATIONS BY KAZI, www.Celebrationsbykazi.be, kan worden gedownload.
 14. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan CELEBRATIONS BY KAZI, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 15. De kosten voor retourneren komen in rekening van u.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. CELEBRATIONS BY KAZI kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van CELEBRATIONS BY KAZI heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan CELEBRATIONS BY KAZI.
 3. CELEBRATIONS BY KAZI is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan CELEBRATIONS BY KAZI te verrekenen met een vordering op CELEBRATIONS BY KAZI. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. CELEBRATIONS BY KAZI blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van CELEBRATIONS BY KAZI op grond van wat voor met CELEBRATIONS BY KAZI gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan CELEBRATIONS BY KAZI zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien CELEBRATIONS BY KAZI een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft CELEBRATIONS BY KAZI het recht om schadevergoeding, gederfde winst en schadeloosstelling te vorderen. 

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij CELEBRATIONS BY KAZI, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft CELEBRATIONS BY KAZI het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan CELEBRATIONS BY KAZI kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door CELEBRATIONS BY KAZI opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van CELEBRATIONS BY KAZI.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij CELEBRATIONS BY KAZI niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan CELEBRATIONS BY KAZI niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan CELEBRATIONS BY KAZI, bij gebreke waarvan CELEBRATIONS BY KAZI niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  


Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 2. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 3. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 4. het product is nog niet gebruikt
 5. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en  kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart CELEBRATIONS BY KAZI tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door CELEBRATIONS BY KAZI geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door CELEBRATIONS BY KAZI geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve terkortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elke recht.
 3. Consumenten dienen CELEBRATIONS BY KAZI uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling de constatering van een of meerdere tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen aan CELEBRATIONS BY KAZI.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat CELEBRATIONS BY KAZI in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat CELEBRATIONS BY KAZI gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan CELEBRATIONS BY KAZI.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling CELEBRATIONS BY KAZI ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als CELEBRATIONS BY KAZI een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan CELEBRATIONS BY KAZI verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid CELEBRATIONS BY KAZI

 1. CELEBRATIONS BY KAZI is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien CELEBRATIONS BY KAZI aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. CELEBRATIONS BY KAZI is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien CELEBRATIONS BY KAZI aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van CELEBRATIONS BY KAZI vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in wet van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CELEBRATIONS BY KAZI toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door CELEBRATIONS BY KAZI niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CELEBRATIONS BY KAZI in verzuim is. 
 3. CELEBRATIONS BY KAZI heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien CELEBRATIONS BY KAZI kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde wet in het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van CELEBRATIONS BY KAZI in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan CELEBRATIONS BY KAZI kan worden toegerekend in een van de wil van CELEBRATIONS BY KAZI onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van CELEBRATIONS BY KAZI kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor CELEBRATIONS BY KAZI 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CELEBRATIONS BY KAZI er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. CELEBRATIONS BY KAZI is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. CELEBRATIONS BY KAZI is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal CELEBRATIONS BY KAZI zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van CELEBRATIONS BY KAZI. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CELEBRATIONS BY KAZI bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 
 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar CELEBRATIONS BY KAZI is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 08-03-2020